"บ้านเมืองน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจพัฒนา คมนาคมสะดวก ประชาคมสร้างสรรค์ บริหารจัดการโปร่งใส"