Change Language Thai English China
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
บริการประชาชน
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   คู่มือสำหรับประชาชน
   การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
   ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ศูนย์ อปพร. อบต.กระโสม
   ITA
   E-Service
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจการสภา
  ประชาสัมพันธ์งานสภา
  รายงานการประชุมสภา
  หนังสือเรียกประชุมสภา
  หนังสือเชิญประชุม
ข้อบัญญัติ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อบัญญัติ
  อื่นๆ
จัดซื้อ จัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
โครงการคนละครึ่ง (ดู : 18) 4 พ.ย. 2563
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการเสริมสร้าง จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ดู : 58) 30 ก.ย. 2563
การขึ้นทะเบียนชอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 16) 29 ก.ย. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการทำปุ๋ยจากขยะในครัวเรือน (ดู : 7) 1 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 21) 28 ส.ค. 2563
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 43) 24 ก.ค. 2563
หน้ากากอนามัย ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี (ดู : 10) 1 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 36) 19 มิ.ย. 2563
ลานกีฬาที่ประขาขนสามารถเข้าใช้ออกำลังกายขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม (ดู : 51) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 44) 11 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม เรื่อง การเปิดกิจการ/สถานประกอบการ (ดู : 47) 5 มิ.ย. 2563
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 38) 5 มิ.ย. 2563
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 37) 5 มิ.ย. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการแก่ประชาชน (ดู : 42) 2 มิ.ย. 2563
ตู้ปันสุข ด้วยรักจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม (ดู : 51) 18 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 41) 8 พ.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 30) 1 พ.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16 / 2563 (ดู : 50) 28 เม.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม แจ้งประกาศจากจังหวัดพังงาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 124) 28 เม.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15 / 2563 (ดู : 34) 23 เม.ย. 2563
การรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 68) 22 เม.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14 / 2563 (ดู : 32) 16 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ดู : 31) 10 เม.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสมเร่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ดู : 51) 10 เม.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 / 2563 (ดู : 32) 9 เม.ย. 2563
ประกาศ การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ดู : 6) 2 เม.ย. 2563
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการเสริมสร้าง จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ดู : 51) 2 เม.ย. 2563
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม (ดู : 47) 2 เม.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12 / 2563 (ดู : 43) 30 มี.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 / 2563 (ดู : 44) 26 มี.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 / 2563 (ดู : 41) 19 มี.ค. 2563
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลกระโสม (ดู : 59) 18 มี.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 / 2563 (ดู : 43) 12 มี.ค. 2563
หน้ากากผ้าทางเลือกของคนไม่ป่วย (ดู : 66) 10 มี.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 / 2563 (ดู : 43) 4 มี.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7 / 2563 (ดู : 44) 27 ก.พ. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6 / 2563 (ดู : 52) 21 ก.พ. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 / 2563 (ดู : 54) 13 ก.พ. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 / 2563 (ดู : 46) 4 ก.พ. 2563
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม (ดู : 88) 4 ก.พ. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 / 2563 (ดู : 50) 22 ม.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 / 2563 (ดู : 42) 14 ม.ค. 2563
รายงานผลด้านน้ำเสียตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพหสิ่งแวดล้อม (ดู : 31) 6 ม.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 / 2563 (ดู : 78) 3 ม.ค. 2563
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 22) 2 ม.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32 / 2562 (ดู : 76) 25 ธ.ค. 2562
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31 / 2562 (ดู : 75) 24 ธ.ค. 2562
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ (ดู : 74) 24 ธ.ค. 2562
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 / 2562 (ดู : 72) 13 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 120) 13 ธ.ค. 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันในการสอบคัดเลือกและประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 85) 4 ธ.ค. 2562
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (ดู : 129) 3 ธ.ค. 2562
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29 / 2562 (ดู : 70) 2 ธ.ค. 2562
ประมวลจริยธรรมชองข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม พ.ศ.2562 (ดู : 23) 21 พ.ย. 2562
รายงานการติดตามผล การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 25) 18 พ.ย. 2562
รายงานผลการวิจัยเชิงสารวจ (ดู : 36) 4 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) (ดู : 106) 1 พ.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 (ดู : 35) 25 ต.ค. 2562
สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม ปี 2562 (ดู : 29) 16 ต.ค. 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 99) 16 ต.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม
   หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130  โทรศัพท์ : 076-496-163 โทรสาร : 076-496-138
E-mail Address : 6820403@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.krasom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs