"บ้านเมืองน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจพัฒนา คมนาคมสะดวก ประชาคมสร้างสรรค์ บริหารจัดการโปร่งใส"
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ