Change Language Thai English China
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
บริการประชาชน
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   คู่มือสำหรับประชาชน
   การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
   ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ศูนย์ อปพร. อบต.กระโสม
   ITA
   E-Service
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กิจการสภา
  ประชาสัมพันธ์งานสภา
  รายงานการประชุมสภา
  หนังสือเรียกประชุมสภา
  หนังสือเชิญประชุม
ข้อบัญญัติ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อบัญญัติ
  อื่นๆ
จัดซื้อ จัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 :: www.krasom.go.th ::  
นายสุวัชร์ ศรีเพชรพูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม
รายงานผลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่ขอรับเงินอุดหนุน (ดู : 19)
โครงการคนละครึ่ง  (ดู : 44)
ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย (ดู : 0)
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการเสริมสร้าง จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ดู : 79)
การขึ้นทะเบียนชอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 36)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการทำปุ๋ยจากขยะในครัวเรือน (ดู : 30)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม
โครงการ ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 73)
โครงการ จ้างขุดลอกคลองบางขอน หมู่ที่ ๘ บ้านจีน ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62)
โครงการ จ้างขุดลอกคลองเขาน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านถ้ำ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57)
โครงการจ้างขุดลอกคลองบางเหรียง หมู่ที่ ๕ บ้านเขาเปาะ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55)
โครงการ จ้างขุดลอกคลองบางเหรียง (ช่วงบน) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาเปาะ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55)
โครงการ จ้างขุดลอกคลองบางลึก หมู่ที่ ๕ บ้านเขาเปาะ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ
...
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ดู : 34)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและสรรเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 32)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 51)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม เรื่อง ผลการสรรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ดู : 50)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 53)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 157)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 7
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านถ้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำนาค
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกรามัญ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.กระโสม
อ่านรายละเอียด
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม
   หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130  โทรศัพท์ : 076-496-163 โทรสาร : 076-496-138
E-mail Address : 6820403@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.krasom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs